Header Ads

Chia sẻ Khóa Học Online trên các Website học Trực Tuyến

Tất tần tật về Photoshop Lightroom

Brub vietnd14


Chi tiết khóa học trên edumall
Tất tần tật về Photoshop Lightroom - Bạn được học thử 3 bài đầu, Nếu muốn học đầy đủ thì hãy đăng ký.
Thể loạiThiết kế
Cấp độbeginner
Số bài học64
Thời lượng videos7h8p
1.MP4 (64.2 MB)https://drive.google.com/file/d/1tnm6hxpXl7yFpp1OJlAwdxtqcQmkB7SW/view?usp=sharing
2.MP4 (18.2 MB)https://drive.google.com/file/d/1uJ3350SewVT2CtECopmtLa1zT_Z93ziB/view?usp=sharing
3.MP4 (58.9 MB)https://drive.google.com/file/d/1FzV69fJMHwyvg1bOBumIaU-TZE8INTrr/view?usp=sharing
4.MP4 (78.9 MB)https://drive.google.com/file/d/1f4Q2_frrM-IWIdIk_MP9lPJQMjQ1TudS/view?usp=sharing
5.MP4 (40.3 MB)https://drive.google.com/file/d/1xbT1F0pl0_GiixBLTzAEjrLCZBbNqCvG/view?usp=sharing
6.MP4 (73.5 MB)https://drive.google.com/file/d/1XpxyLTTT7JcNPgIN2DuSphW2iHj0zadJ/view?usp=sharing
7.MP4 (40.5 MB)https://drive.google.com/file/d/1kDb8Pj7IbqqfDaA7I4-1OUOOXkS1dzek/view?usp=sharing
8.MP4 (47.9 MB)https://drive.google.com/file/d/1SktJIXPEj7HKKA7Pk0S9aJr1OdYbAs7g/view?usp=sharing
9.MP4 (73.5 MB)https://drive.google.com/file/d/1texCFpFVBhz2f8V5c-zLykA0_B4bdBo3/view?usp=sharing
10.MP4 (74.4 MB)https://drive.google.com/file/d/12isFrYtUo_6cxdMbrBui6GZR--daejCj/view?usp=sharing
11.MP4 (44.8 MB)https://drive.google.com/file/d/12OeoZD3YtCWIIbRNGbTqFy3Qm-UZvTYZ/view?usp=sharing
12.MP4 (57.9 MB)https://drive.google.com/file/d/1Y9G-YBh74WIFyPPecXixHQnsneIeQcbV/view?usp=sharing
13.MP4 (66.4 MB)https://drive.google.com/file/d/1lL3iP4ItvuPO0RM28G-vnvNd5rxvfOdh/view?usp=sharing
14.MP4 (60.9 MB)https://drive.google.com/file/d/1JO2QOuC1RGZk7FCRG_WGvsUge9vrs__d/view?usp=sharing
15.MP4 (73.5 MB)https://drive.google.com/file/d/11tzUIMcVZ3yiAcARQn9p0ljwWrvwCvDj/view?usp=sharing
16.MP4 (85.0 MB)https://drive.google.com/file/d/1Ll6oMy7w7a9Zl77fx7HT00ahn9KbVrs4/view?usp=sharing
17.MP4 (59.9 MB)https://drive.google.com/file/d/1B34N2Z_Tua1DG1mswdmaOqSHtXp2oJgV/view?usp=sharing
18.MP4 (92.4 MB)https://drive.google.com/file/d/1fSxlS43YWLTOX6TbDBV02IzEwqKJ5_ku/view?usp=sharing
19.MP4 (60.8 MB)https://drive.google.com/file/d/1JgkmSkFIGWSm1_v69STjVr03hHj4iFxO/view?usp=sharing
20.MP4 (41.7 MB)https://drive.google.com/file/d/1Rwz0xo6W1atGEA-4a9CFNe0AHeSKNs8b/view?usp=sharing
21.MP4 (55.9 MB)https://drive.google.com/file/d/1Ra35SFRQQDFG-cjLe0oAT0Hb5EBqs0Pv/view?usp=sharing
22.MP4 (46.3 MB)https://drive.google.com/file/d/1BkKkKqYF_DnJwcluFEbzHHPwNrWHXhU1/view?usp=sharing
23.MP4 (39.0 MB)https://drive.google.com/file/d/1vhl31cF5fCh2HrroNfEE61DBgQ6c8JVC/view?usp=sharing
24.MP4 (56.8 MB)https://drive.google.com/file/d/1p671-zceelK9y1DpORhAMii9esJKqA2A/view?usp=sharing
25.MP4 (36.7 MB)https://drive.google.com/file/d/1-tkOqIQkt_TDgijKDMwRF3FH6zGF0gYh/view?usp=sharing
26.MP4 (46.9 MB)https://drive.google.com/file/d/15K3U57ikzFygQDnzG-kLtkP4WooFMC30/view?usp=sharing
27.MP4 (44.6 MB)https://drive.google.com/file/d/1ILG2TuzK3BXihVUCj-Exty8kvRNOOshh/view?usp=sharing
28.MP4 (22.6 MB)https://drive.google.com/file/d/1StuSeKsyHd5T5YBQZrakvnMkTvgEIjx3/view?usp=sharing
29.MP4 (22.6 MB)https://drive.google.com/file/d/1zRuzgsfBmh6MEMGSIQqVXaYvXcKcSTaC/view?usp=sharing
30.MP4 (61.3 MB)https://drive.google.com/file/d/1GUnVNoAmC1SDLrizgPtm8VAKdDmDbtmV/view?usp=sharing
30.MP4 (61.3 MB)https://drive.google.com/file/d/1WzqairTxj8eMJQWaBwil0yne4I7XhzHM/view?usp=sharing
31.MP4 (45.9 MB)https://drive.google.com/file/d/1eJihHn45H25efCyGyD0Nqq8CmfHw9vaw/view?usp=sharing
32.MP4 (74.1 MB)https://drive.google.com/file/d/1FPb1O7ydk6ADeoTn3a4Nc_1vk4dgurUk/view?usp=sharing
33.MP4 (65.1 MB)https://drive.google.com/file/d/1OMXwL3TYAJrCBDq9kb6HPA0czMf2vYq9/view?usp=sharing
34.MP4 (68.9 MB)https://drive.google.com/file/d/18FGqUS5UDShsdtDdm17LzaqDfkefCkLJ/view?usp=sharing
35.MP4 (38.0 MB)https://drive.google.com/file/d/1-pEONqMbfirIhMLE4IOyF8bwCKjxWnCG/view?usp=sharing
36.MP4 (51.3 MB)https://drive.google.com/file/d/1fWP29M8lZM7FiLA7meSBdiStpaXMZoUy/view?usp=sharing
37.MP4 (40.4 MB)https://drive.google.com/file/d/1Vh4Z1yqkHEDgBqzeCoF7fjDQ4LGxdHab/view?usp=sharing
38.MP4 (48.6 MB)https://drive.google.com/file/d/1sJJcRrXxEQJ3RhNOdpCzTgeKvUEw1NIm/view?usp=sharing
39.MP4 (46.7 MB)https://drive.google.com/file/d/1cUJEfexHU9bO6Ps5NuB9dC9EEDiR_W_c/view?usp=sharing
40.MP4 (33.1 MB)https://drive.google.com/file/d/1JAq3xDM5pzOrqjfS-heDLyWL0uewIv7s/view?usp=sharing
41.MP4 (50.5 MB)https://drive.google.com/file/d/1Rpzbe69-ud2ck_gvMMb2S1B0TBHLqSP1/view?usp=sharing
42.MP4 (9.5 MB)https://drive.google.com/file/d/1VVNB6QOcRR66KWN4IOEzhbXPiAVdD7Hq/view?usp=sharing
43.MP4 (28.9 MB)https://drive.google.com/file/d/1poOdw6PJ9Ti6CSNy-TizFadFa9S6ekLQ/view?usp=sharing
44.MP4 (41.5 MB)https://drive.google.com/file/d/1n9XRRqfMONbS1BddigdhQKpqBHWeCclO/view?usp=sharing
45.MP4 (32.8 MB)https://drive.google.com/file/d/11RhfYnS4Ys1aaMA3H7OFhM71ART153Tr/view?usp=sharing
46.MP4 (43.9 MB)https://drive.google.com/file/d/1HIJVgAA1TnPBJqmEgUb96CGO96VJ2h4F/view?usp=sharing
47.MP4 (21.7 MB)https://drive.google.com/file/d/1VehHrhzr1TGXUKnThWAcUw4ExTdaZMJ4/view?usp=sharing
48.MP4 (40.8 MB)https://drive.google.com/file/d/1itkwbofXpueQggCBE7tTijTe7GB3BMh3/view?usp=sharing
49.MP4 (29.6 MB)https://drive.google.com/file/d/1uvkUNgGkcgXaXtifcjTuiW9Exysz7NFE/view?usp=sharing
50.MP4 (40.9 MB)https://drive.google.com/file/d/1fxPCIGRfrOu08nu99cur-dABYVBHLAtD/view?usp=sharing
51.MP4 (41.9 MB)https://drive.google.com/file/d/1iF3Mv_o9yZT7_1cWAqsoIs6prV6OflTp/view?usp=sharing
52.MP4 (67.9 MB)https://drive.google.com/file/d/1gNQxWg9Pwxf4MmXyKt652fBNfvTlji8K/view?usp=sharing
53.MP4 (24.3 MB)https://drive.google.com/file/d/12rneauv6AmtT0fQqo90qrR_vw7ugqMw6/view?usp=sharing
54.MP4 (66.7 MB)https://drive.google.com/file/d/1-60mf6tOBo3p1GbtW_TrtdSJuBKLFn6t/view?usp=sharing
55.MP4 (32.8 MB)https://drive.google.com/file/d/11RhfYnS4Ys1aaMA3H7OFhM71ART153Tr/view?usp=sharing
56.MP4 (43.9 MB)https://drive.google.com/file/d/1HIJVgAA1TnPBJqmEgUb96CGO96VJ2h4F/view?usp=sharing
57.MP4 (21.7 MB)https://drive.google.com/file/d/1VehHrhzr1TGXUKnThWAcUw4ExTdaZMJ4/view?usp=sharing
58.MP4 (40.8 MB)https://drive.google.com/file/d/1itkwbofXpueQggCBE7tTijTe7GB3BMh3/view?usp=sharing
59.MP4 (29.6 MB)https://drive.google.com/file/d/1uvkUNgGkcgXaXtifcjTuiW9Exysz7NFE/view?usp=sharing
60.MP4 (40.9 MB)https://drive.google.com/file/d/1fxPCIGRfrOu08nu99cur-dABYVBHLAtD/view?usp=sharing
61.MP4 (41.9 MB)https://drive.google.com/file/d/1iF3Mv_o9yZT7_1cWAqsoIs6prV6OflTp/view?usp=sharing
62.MP4 (67.9 MB)https://drive.google.com/file/d/1gNQxWg9Pwxf4MmXyKt652fBNfvTlji8K/view?usp=sharing
63.MP4 (24.3 MB)https://drive.google.com/file/d/12rneauv6AmtT0fQqo90qrR_vw7ugqMw6/view?usp=sharing
64.MP4 (66.7 MB)https://drive.google.com/file/d/1-60mf6tOBo3p1GbtW_TrtdSJuBKLFn6t/view?usp=sharing
FaceBook Comments
Google Comments

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.