Tất tần tật về Photoshop Lightroom

Brub vietnd14


.
Thể loạiThiết kế
Cấp độbeginner
Số bài học64
Thời lượng videos7h8p

1.MP4 (64.2 MB)https://drive.google.com/file/d/1tnm6hxpXl7yFpp1OJlAwdxtqcQmkB7SW/view?usp=sharing
2.MP4 (18.2 MB)https://drive.google.com/file/d/1uJ3350SewVT2CtECopmtLa1zT_Z93ziB/view?usp=sharing
3.MP4 (58.9 MB)https://drive.google.com/file/d/1FzV69fJMHwyvg1bOBumIaU-TZE8INTrr/view?usp=sharing
4.MP4 (78.9 MB)https://drive.google.com/file/d/1f4Q2_frrM-IWIdIk_MP9lPJQMjQ1TudS/view?usp=sharing
5.MP4 (40.3 MB)https://drive.google.com/file/d/1xbT1F0pl0_GiixBLTzAEjrLCZBbNqCvG/view?usp=sharing
6.MP4 (73.5 MB)https://drive.google.com/file/d/1XpxyLTTT7JcNPgIN2DuSphW2iHj0zadJ/view?usp=sharing
7.MP4 (40.5 MB)https://drive.google.com/file/d/1kDb8Pj7IbqqfDaA7I4-1OUOOXkS1dzek/view?usp=sharing
8.MP4 (47.9 MB)https://drive.google.com/file/d/1SktJIXPEj7HKKA7Pk0S9aJr1OdYbAs7g/view?usp=sharing
9.MP4 (73.5 MB)https://drive.google.com/file/d/1texCFpFVBhz2f8V5c-zLykA0_B4bdBo3/view?usp=sharing
10.MP4 (74.4 MB)https://drive.google.com/file/d/12isFrYtUo_6cxdMbrBui6GZR--daejCj/view?usp=sharing
11.MP4 (44.8 MB)https://drive.google.com/file/d/12OeoZD3YtCWIIbRNGbTqFy3Qm-UZvTYZ/view?usp=sharing
12.MP4 (57.9 MB)https://drive.google.com/file/d/1Y9G-YBh74WIFyPPecXixHQnsneIeQcbV/view?usp=sharing
13.MP4 (66.4 MB)https://drive.google.com/file/d/1lL3iP4ItvuPO0RM28G-vnvNd5rxvfOdh/view?usp=sharing
14.MP4 (60.9 MB)https://drive.google.com/file/d/1JO2QOuC1RGZk7FCRG_WGvsUge9vrs__d/view?usp=sharing
15.MP4 (73.5 MB)https://drive.google.com/file/d/11tzUIMcVZ3yiAcARQn9p0ljwWrvwCvDj/view?usp=sharing
16.MP4 (85.0 MB)https://drive.google.com/file/d/1Ll6oMy7w7a9Zl77fx7HT00ahn9KbVrs4/view?usp=sharing
17.MP4 (59.9 MB)https://drive.google.com/file/d/1B34N2Z_Tua1DG1mswdmaOqSHtXp2oJgV/view?usp=sharing
18.MP4 (92.4 MB)https://drive.google.com/file/d/1fSxlS43YWLTOX6TbDBV02IzEwqKJ5_ku/view?usp=sharing
19.MP4 (60.8 MB)https://drive.google.com/file/d/1JgkmSkFIGWSm1_v69STjVr03hHj4iFxO/view?usp=sharing
20.MP4 (41.7 MB)https://drive.google.com/file/d/1Rwz0xo6W1atGEA-4a9CFNe0AHeSKNs8b/view?usp=sharing
21.MP4 (55.9 MB)https://drive.google.com/file/d/1Ra35SFRQQDFG-cjLe0oAT0Hb5EBqs0Pv/view?usp=sharing
22.MP4 (46.3 MB)https://drive.google.com/file/d/1BkKkKqYF_DnJwcluFEbzHHPwNrWHXhU1/view?usp=sharing
23.MP4 (39.0 MB)https://drive.google.com/file/d/1vhl31cF5fCh2HrroNfEE61DBgQ6c8JVC/view?usp=sharing
24.MP4 (56.8 MB)https://drive.google.com/file/d/1p671-zceelK9y1DpORhAMii9esJKqA2A/view?usp=sharing
25.MP4 (36.7 MB)https://drive.google.com/file/d/1-tkOqIQkt_TDgijKDMwRF3FH6zGF0gYh/view?usp=sharing
26.MP4 (46.9 MB)https://drive.google.com/file/d/15K3U57ikzFygQDnzG-kLtkP4WooFMC30/view?usp=sharing
27.MP4 (44.6 MB)https://drive.google.com/file/d/1ILG2TuzK3BXihVUCj-Exty8kvRNOOshh/view?usp=sharing
28.MP4 (22.6 MB)https://drive.google.com/file/d/1StuSeKsyHd5T5YBQZrakvnMkTvgEIjx3/view?usp=sharing
29.MP4 (22.6 MB)https://drive.google.com/file/d/1zRuzgsfBmh6MEMGSIQqVXaYvXcKcSTaC/view?usp=sharing
30.MP4 (61.3 MB)https://drive.google.com/file/d/1GUnVNoAmC1SDLrizgPtm8VAKdDmDbtmV/view?usp=sharing
30.MP4 (61.3 MB)https://drive.google.com/file/d/1WzqairTxj8eMJQWaBwil0yne4I7XhzHM/view?usp=sharing
31.MP4 (45.9 MB)https://drive.google.com/file/d/1eJihHn45H25efCyGyD0Nqq8CmfHw9vaw/view?usp=sharing
32.MP4 (74.1 MB)https://drive.google.com/file/d/1FPb1O7ydk6ADeoTn3a4Nc_1vk4dgurUk/view?usp=sharing
33.MP4 (65.1 MB)https://drive.google.com/file/d/1OMXwL3TYAJrCBDq9kb6HPA0czMf2vYq9/view?usp=sharing
34.MP4 (68.9 MB)https://drive.google.com/file/d/18FGqUS5UDShsdtDdm17LzaqDfkefCkLJ/view?usp=sharing
35.MP4 (38.0 MB)https://drive.google.com/file/d/1-pEONqMbfirIhMLE4IOyF8bwCKjxWnCG/view?usp=sharing
36.MP4 (51.3 MB)https://drive.google.com/file/d/1fWP29M8lZM7FiLA7meSBdiStpaXMZoUy/view?usp=sharing
37.MP4 (40.4 MB)https://drive.google.com/file/d/1Vh4Z1yqkHEDgBqzeCoF7fjDQ4LGxdHab/view?usp=sharing
38.MP4 (48.6 MB)https://drive.google.com/file/d/1sJJcRrXxEQJ3RhNOdpCzTgeKvUEw1NIm/view?usp=sharing
39.MP4 (46.7 MB)https://drive.google.com/file/d/1cUJEfexHU9bO6Ps5NuB9dC9EEDiR_W_c/view?usp=sharing
40.MP4 (33.1 MB)https://drive.google.com/file/d/1JAq3xDM5pzOrqjfS-heDLyWL0uewIv7s/view?usp=sharing
41.MP4 (50.5 MB)https://drive.google.com/file/d/1Rpzbe69-ud2ck_gvMMb2S1B0TBHLqSP1/view?usp=sharing
42.MP4 (9.5 MB)https://drive.google.com/file/d/1VVNB6QOcRR66KWN4IOEzhbXPiAVdD7Hq/view?usp=sharing
43.MP4 (28.9 MB)https://drive.google.com/file/d/1poOdw6PJ9Ti6CSNy-TizFadFa9S6ekLQ/view?usp=sharing
44.MP4 (41.5 MB)https://drive.google.com/file/d/1n9XRRqfMONbS1BddigdhQKpqBHWeCclO/view?usp=sharing
45.MP4 (32.8 MB)https://drive.google.com/file/d/11RhfYnS4Ys1aaMA3H7OFhM71ART153Tr/view?usp=sharing
46.MP4 (43.9 MB)https://drive.google.com/file/d/1HIJVgAA1TnPBJqmEgUb96CGO96VJ2h4F/view?usp=sharing
47.MP4 (21.7 MB)https://drive.google.com/file/d/1VehHrhzr1TGXUKnThWAcUw4ExTdaZMJ4/view?usp=sharing
48.MP4 (40.8 MB)https://drive.google.com/file/d/1itkwbofXpueQggCBE7tTijTe7GB3BMh3/view?usp=sharing
49.MP4 (29.6 MB)https://drive.google.com/file/d/1uvkUNgGkcgXaXtifcjTuiW9Exysz7NFE/view?usp=sharing
50.MP4 (40.9 MB)https://drive.google.com/file/d/1fxPCIGRfrOu08nu99cur-dABYVBHLAtD/view?usp=sharing
51.MP4 (41.9 MB)https://drive.google.com/file/d/1iF3Mv_o9yZT7_1cWAqsoIs6prV6OflTp/view?usp=sharing
52.MP4 (67.9 MB)https://drive.google.com/file/d/1gNQxWg9Pwxf4MmXyKt652fBNfvTlji8K/view?usp=sharing
53.MP4 (24.3 MB)https://drive.google.com/file/d/12rneauv6AmtT0fQqo90qrR_vw7ugqMw6/view?usp=sharing
54.MP4 (66.7 MB)https://drive.google.com/file/d/1-60mf6tOBo3p1GbtW_TrtdSJuBKLFn6t/view?usp=sharing
55.MP4 (32.8 MB)https://drive.google.com/file/d/11RhfYnS4Ys1aaMA3H7OFhM71ART153Tr/view?usp=sharing
56.MP4 (43.9 MB)https://drive.google.com/file/d/1HIJVgAA1TnPBJqmEgUb96CGO96VJ2h4F/view?usp=sharing
57.MP4 (21.7 MB)https://drive.google.com/file/d/1VehHrhzr1TGXUKnThWAcUw4ExTdaZMJ4/view?usp=sharing
58.MP4 (40.8 MB)https://drive.google.com/file/d/1itkwbofXpueQggCBE7tTijTe7GB3BMh3/view?usp=sharing
59.MP4 (29.6 MB)https://drive.google.com/file/d/1uvkUNgGkcgXaXtifcjTuiW9Exysz7NFE/view?usp=sharing
60.MP4 (40.9 MB)https://drive.google.com/file/d/1fxPCIGRfrOu08nu99cur-dABYVBHLAtD/view?usp=sharing
61.MP4 (41.9 MB)https://drive.google.com/file/d/1iF3Mv_o9yZT7_1cWAqsoIs6prV6OflTp/view?usp=sharing
62.MP4 (67.9 MB)https://drive.google.com/file/d/1gNQxWg9Pwxf4MmXyKt652fBNfvTlji8K/view?usp=sharing
63.MP4 (24.3 MB)https://drive.google.com/file/d/12rneauv6AmtT0fQqo90qrR_vw7ugqMw6/view?usp=sharing
64.MP4 (66.7 MB)https://drive.google.com/file/d/1-60mf6tOBo3p1GbtW_TrtdSJuBKLFn6t/view?usp=sharing
Lưu ý: Tất cả các Khóa học của pdu share đều nhằm mục đích chia sẻ miễn phí, do admin thu thập được. Mong các bạn không dùng nó để đi lừa đảo, buôn bán người khác.

Thông tin liên hệ

Những câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để tải về?

Nếu bạn chưa tải file thông qua link rút gọn bao giờ, thì bạn có thể xem hướng dẫn để tải về.

Tôi có thể yêu cầu khóa học mà tôi muốn không?

Có nhé. Bạn vui lòng điền vào form yêu cầu khóa học này hoặc inbox quản trị viên để được update nhé!

Link hỏng?

Nếu bạn gặp vấn đề về liên kết ví dụ như tệp không tồn tại, không thể truy cập,...vui lòng báo cáo với quản trị viên.

Tôi không thể xem được video?

Vui lòng xem hướng dẫn nếu bạn chưa biết cách xem video tại pdusoft.

FaceBook Comments
Google Comments

0/Post a Comment/Comments


Không có nhận xét nào. Bạn hãy là người đầu tiên!

ads top

Bật/ Tắt Sidebar
Responsive Advertisement