Học jQuery cơ bản đến nâng cao qua 20 bài tậpThể loạiCông nghệ thông tin
Cấp độall
Số bài học109
Thời lượng videos16h31p
endo

Bài số 1 Giới thiệu khoá học.mp4 (14.8 MB)https://drive.google.com/file/d/15c_SxY9r9WeDce12GyyFZjFV32COsyzZ/preview?
Bài số 2 Giới thiệu jQuery.mp4 (70.5 MB)https://drive.google.com/file/d/1tmisWJHISg-DOpoWPxQjge1OFT6yh7ne/preview?
Bài số 3 Giới thiệu và cài đặt sublime text và plugin emmet.mp4 (83.2 MB)https://drive.google.com/file/d/1iNRXtjvo2Wqi3IvF5FPgVt24ZXSeHrfz/preview?
Bài số 4 Cài đặt plugin khác và cách sử dụng.mp4 (103.3 MB)https://drive.google.com/file/d/1tEgnlzTPXiZUYZHPXvNVwIcK8WoSBZ7F/preview?
Bài số 5 Cài đặt jQuery và ví dụ đầu tiên với jQuery.mp4 (84.0 MB)https://drive.google.com/file/d/1KZZZaqsnxF-Uflr6pEeluAJRdABjJLya/preview?
Bài số 6 Thực hành các hàm cơ bản của jQuery qua ví dụ.mp4 (148.1 MB)https://drive.google.com/file/d/1OMHHKxCjmkfy-K46dfyWbokMXbdcxh7a/preview?
Bài số 7 Giới thiệu project và tạo file ban đầu.mp4 (70.8 MB)https://drive.google.com/file/d/11nxOVo-0FrX7d8ExY1OJRmFxD5yPSd94/preview?
Bài số 8 Xử lý phần HTML và CSS.mp4 (104.4 MB)https://drive.google.com/file/d/1YQpcrWbsQKbHFuLq3jYntjl9LXACDWLQ/preview?
Bài số 9 Xử lý phần jQuery, giới thiệu hàm next(), slideUp(), slideToggle() và các hàm xử lý class.mp4 (137.9 MB)https://drive.google.com/file/d/1H15U-S6ycbwcxwYkJn3CB4DN-PMYRbcM/preview?
Bài số 10 Tổng kết kiến thức học từ đầu.mp4 (37.5 MB)https://drive.google.com/file/d/1qiCa5MbZQslyx8cDsyfLwQZBCEeenEe3/preview?
Bài số 11 Giới thiệu project và xu hướng web one page.mp4 (84.6 MB)https://drive.google.com/file/d/1aaWyZp3A2q02-xLsaBQrnZKoMvOsHOaM/preview?
Bài số 12 One page website phần html.mp4 (42.3 MB)https://drive.google.com/file/d/1Q-tTdP3TQYrMBo02bdRE7mlJmVUVceUQ/preview?
Bài số 13 One page website phần css.mp4 (152.9 MB)https://drive.google.com/file/d/1VhkoMPDDcSkSSJldS97P44sH4tRFgFQd/preview?
Bài số 14 One page website phần jQuery : hàm chuyển động body.mp4 (91.6 MB)https://drive.google.com/file/d/1U25_J3yOBbDaqAwiH-3tOmxR-eeT3jWT/preview?
Bài số 15 One page website phần jQuery : giới thiệu hàm offset.mp4 (151.5 MB)https://drive.google.com/file/d/1kG1lN1MExl76_pxP5CDczYYwU6wNYrP0/preview?
Bài số 16 Hướng dẫn bài ứng dụng và tổng kết kiến thức project 2.mp4 (50.8 MB)https://drive.google.com/file/d/1rEPvakLd69fy4LNRz71bc9N_iUHa2abq/preview?
Bài số 17 Giới thiệu project 3 và các kiến thức áp dụng.mp4 (51.1 MB)https://drive.google.com/file/d/1L3iSDluTucOeLHrVCRSLaKuKM5B_8pZH/preview?
Bài số 18 Qui trình làm bài hiệu ứng và setup ban đầu.mp4 (64.7 MB)https://drive.google.com/file/d/1Tuc_Mvvznu6kzJR7ZQO1-KW_YHRKb81e/preview?
Bài số 19 Viết mã HTML.mp4 (100.8 MB)https://drive.google.com/file/d/1JOeCBKqZolyVCJORP1FX5g_IMNu1-SYs/preview?
Bài số 20 Viết mã CSS.mp4 (109.0 MB)https://drive.google.com/file/d/1aITGJkXRvLWMoSPsUS8EzueMN1a3Ny4A/preview?
Bài số 21 Viết mã jQuery: Phần xử lý cho nút.mp4 (79.5 MB)https://drive.google.com/file/d/1PCxy0qHWKjo4gEZjO9MvAp77SV_C98Mt/preview?
Bài số 22 Viết mã jQuery Phần xử lý hiệu ứng phóng to ảnh.mp4 (112.6 MB)https://drive.google.com/file/d/1XYWcrLRn_4RIJuDoEoPCf92lCxkS6rv0/preview?
Bài số 23 Viết mã jQuery: Phần xử lý tổng hợp.mp4 (47.2 MB)https://drive.google.com/file/d/11PM4VgGZnF5lcMdSOQJVHy6oIQx4Syrd/preview?
Bài số 24 Tổng kết kiến thức đã học trong project 3.mp4 (43.1 MB)https://drive.google.com/file/d/151vz4bxAV2-WTNcbT5rTisiAw4WvSza3/preview?
Bài số 25 Giới thiệu các kiến thức sẽ học trong chương.mp4 (79.6 MB)https://drive.google.com/file/d/13BPkQQr6VjIIR65CablNHKEeYyki6qKV/preview?
Bài số 26 Giới thiệu các thuộc tính cơ bản của CSS3.mp4 (167.0 MB)https://drive.google.com/file/d/1pSlGHNV46apZlZ4tAYIU9YLPRSb-id1I/preview?
Bài số 27 Giới thiệu dòng thuộc tính transform và transition.mp4 (169.6 MB)https://drive.google.com/file/d/1-d8RfVCV9IhznMF9TvPyiXOJblJg-2Un/preview?
Bài số 28 Viết mã HTML.mp4 (43.4 MB)https://drive.google.com/file/d/1GEjIV9qtgEKMW3iPU7aqejceiIpEVETX/preview?
Bài số 29 Viết mã CSS và hiệu ứng.mp4 (187.5 MB)https://drive.google.com/file/d/1e7BEYu3t_EZLQHW4QW7RV9GG95uuLr5t/preview?
Bài số 30 Sử dụng hàm tweenmax cho hiệu ứng load nội dung.mp4 (35.5 MB)https://drive.google.com/file/d/1YG41irNiY0zSUU-Gdcw1w4F7iEtv_qWN/preview?
Bài số 31 Viết mã HTML.mp4 (37.7 MB)https://drive.google.com/file/d/1IAlMFS8RJ_0FTJHB87bFNeWsrPRhul0K/preview?
Bài số 32 Viết mã CSS.mp4 (59.7 MB)https://drive.google.com/file/d/18kHOlLsirQuol86uh7ZUjang-Qz-BpwA/preview?
Bài số 33 Phần CSS hiệu ứng.mp4 (82.9 MB)https://drive.google.com/file/d/1jn4GIkGQM30cSOkuBIP2rzpfcDB5qtej/preview?
Bài số 34 Sử dụng hàm tweenmax kết hợp jQuery cho hiệu ứng load thêm.mp4 (121.4 MB)https://drive.google.com/file/d/1lnLR41MO8EabzrhUknh0Ztaf_DP49ID9/preview?
Bài số 35 Giới thiệu thuộc tính transition delay cho các ứng dụng khác.mp4 (46.9 MB)https://drive.google.com/file/d/1ABqAZq5e14MeWujp1XKFuoWaKOYJma2G/preview?
Bài số 36 Giới thiệu animation.mp4 (51.1 MB)https://drive.google.com/file/d/1seqgdFF-HOIHFl_IoDLvttqgzCyA__ti/preview?
Bài số 37 Sử dụng animation.mp4 (84.9 MB)https://drive.google.com/file/d/10d-xDihZL3_vPL4pIK3HbH9fsvIDUsJh/preview?
Bài số 38 Project 4: Animation làm hiệu ứng load của website - phần 1 html.mp4 (47.5 MB)https://drive.google.com/file/d/11-oefW3hl7gX98kQYr2fNi-ifGjomdGF/preview?
Bài số 39 Project 4: Animation làm hiệu ứng load của website - Phần 2 CSS.mp4 (118.6 MB)https://drive.google.com/file/d/1M-I4YwgboF8WwRAvLbn8mgaPuCEXgjTh/preview?
Bài số 40 Project 4: Animation làm hiệu ứng load của website - Phần 3 chuyển động.mp4 (153.9 MB)https://drive.google.com/file/d/1zrlQZNwY8HOCvVDoVm4mEdvuve6OTiUX/preview?
Bài số 41 Project 5: Animation làm hiệu ứng load của website - Phần 1 html.mp4 (52.8 MB)https://drive.google.com/file/d/11jhUTH9LQNMH04AQk_B1Ai1-wOhTMb50/preview?
Bài số 42 Project 5: Animation làm hiệu ứng load của website - phần 2 CSS.mp4 (120.7 MB)https://drive.google.com/file/d/1tskF6VoH0BYiqDp3ycBYxeid-5mTAKl8/preview?
Bài số 43 Project 5: Animation làm hiệu ứng load của website - Phần 3 chuyển động.mp4 (126.4 MB)https://drive.google.com/file/d/16eAZXub9vLc_FBau9Nw-wACT606cwKnd/preview?
Bài số 43 Project 5: Animation làm hiệu ứng load của website - Phần 3 chuyển động.mp4 (126.4 MB)https://drive.google.com/file/d/1Q8jWXo-NoHuedLPCLcf9xXbIzfGAISRy/preview?
Bài số 44 Tổng kết.mp4 (64.5 MB)https://drive.google.com/file/d/1kaWPYWt6nZRsdjNgAptk7VAEjYhbjjaa/preview?
Bài số 45 Giới thiệu kiến thức và cách kết hợp jQuery và CSS3.mp4 (50.9 MB)https://drive.google.com/file/d/1xEOlef2bZ_yAXYZABbXWaXOtSM4-ui-q/preview?
Bài số 46 Project 6: Viết hiệu ứng modal box - Phần 1: HTML.mp4 (87.2 MB)https://drive.google.com/file/d/1sKGpF-5UqDgErNgtLWtLGBvm0BQfIJz0/preview?
Bài số 47 Project 6: Viết hiệu ứng modal box - Phần 2: CSS.mp4 (80.5 MB)https://drive.google.com/file/d/1Rqr4hbyUqopfxo2FG_w3cK8RSDMJiYaf/preview?
Bài số 48 Project 6: Viết hiệu ứng modal box - Phần 3: jQuery.mp4 (154.5 MB)https://drive.google.com/file/d/1XiUiLzmV52Gc5oeUKxK_8z85saYT9Jw1/preview?
Bài số 49 Project 6: Viết hiệu ứng modal box - Phần 4: Các hiệu ứng slideIn, slideIn Bottom, newspaper.mp4 (69.7 MB)https://drive.google.com/file/d/1MmpE_7urC_KLkFhSNqlFQVseZi3kzOJg/preview?
Bài số 50 Project 6: Viết hiệu ứng modal box - Phần 5: Thuộc tính tâm quay,các hiệu ứng slide fall, sticky.mp4 (45.5 MB)https://drive.google.com/file/d/1ReGOfDuzOT9sLVGF87WfCGuIP6npYfui/preview?
Bài số 51 Project 6: Viết hiệu ứng modal box - Phần 6: Thuộc tính perspective, rotateY(), tâm quay.mp4 (112.8 MB)https://drive.google.com/file/d/162np7lEXGDGUlFwdGh7MURyoKDioPbRW/preview?
Bài số 52 Project 6: Viết hiệu ứng modal box - Phần 7: Thuộc tính translateZ() kết hợp animation nhiều keyframes.mp4 (82.8 MB)https://drive.google.com/file/d/1iq63J_Jqys53IOWMrSmCFVxxDVkUC961/preview?
Bài số 53 Project 6 Viết hiệu ứng modal box - Phần 8 Hàm thời gian của jQuery và các hiệu ứng.mp4 (84.3 MB)https://drive.google.com/file/d/1GvoAI9YvrIio0swL6ZBlFN8nKg1nAoRA/preview?
Bài số 54 Project 7 Push menu sử dụng jQuery - Phần 1 HTML và CSS.mp4 (39.8 MB)https://drive.google.com/file/d/1bVmPrRopX0wC_lmoTapSoPYoT3cSIxdM/preview?
Bài số 55 Project 7: Push menu sử dụng jQuery - Phần 2: HTML.mp4 (30.7 MB)https://drive.google.com/file/d/1EsG3eAiGXFGbWG9zaIvMsZh1j1qv2tgl/preview?
Bài số 56 Project 7: Push menu sử dụng jQuery - Phần 3: Hướng dẫn các bài ứng dụng khác.mp4 (76.0 MB)https://drive.google.com/file/d/12AQxCTxbfCjl68IFxwi3Qu67_aoi_y1k/preview?
Bài số 57 Giới thiệu hiệu ứng trang apple.com và kiến thức cần áp dụng.mp4 (48.4 MB)https://drive.google.com/file/d/1W0rkb8iMPHRpYjT_0OwbVT4yK65pqBPS/preview?
Bài số 58 Hiệu ứng apple.com - Phần 1: HTML.mp4 (49.6 MB)https://drive.google.com/file/d/1T1yDuY7SVE4yOPAPSBOqONB900nfLPbT/preview?
Bài số 59 Hiệu ứng apple.com - Phần 2 : CSS.mp4 (74.4 MB)https://drive.google.com/file/d/1I0QcNujMERPIzofi1fK4B1d3vohbTQKp/preview?
Bài số 60 Hiệu ứng apple.com - Phần 3: Phần jQuery xử lý cho nút next phần 1.mp4 (70.4 MB)https://drive.google.com/file/d/1-34wRRutzKJU9_9eYr1QanK0LHWyzlU9/preview?
Bài số 61 Hiệu ứng apple.com - Phần 4: Phần jQuery xử lý cho nút next phần 2.mp4 (104.5 MB)https://drive.google.com/file/d/1irmp5lZjEYo3GO4zAR5ddyN8jdO6hZmu/preview?
Bài số 62 Hiệu ứng apple.com - Phần 5: Phần jQuery xử lý cho nút next phần 3.mp4 (23.3 MB)https://drive.google.com/file/d/1yXl-U4aks6LSVeVu6hISTeRLwqfChy-O/preview?
Bài số 63 Hiệu ứng apple.com - Phần 6: Phần jQuery xử lý cho nút prev.mp4 (82.7 MB)https://drive.google.com/file/d/1StVAcipXMUBs4WLB6gpWeWsWDr4QHkwq/preview?
Bài số 64 Hiệu ứng apple.com - Phần 7: Phần jQuery xử lý cho nút chuyển slide.mp4 (130.1 MB)https://drive.google.com/file/d/18VKrS0ppoDj6O69f5HYj8-BrycJMgMcL/preview?
Bài số 65 Hiệu ứng apple.com - Phần 8: Phần jQuery xử lý thời gian và hoàn thiện hiệu ứng.mp4 (98.1 MB)https://drive.google.com/file/d/1QrsEbbXdemDakjphGJhPX0XIL7O1pt7O/preview?
Bài số 66 jQuery cho các hiệu ứng slide giới thiệu.mp4 (26.9 MB)https://drive.google.com/file/d/1fWiddtosID8H-qi2f2K0pYHGK4G-bW7F/preview?
Bài số 67 JQuery cho các hiệu ứng slide : hiệu ứng 'let me in'.mp4 (121.2 MB)https://drive.google.com/file/d/18XGl8iG2KvX5K9ypRnN9gihE2LpE3Z56/preview?
Bài số 68 jQuery cho các hiệu ứng slide : hướng dẫn các hiệu ứng khác và tổng kết.mp4 (126.0 MB)https://drive.google.com/file/d/1-qJrEucFTyRCK6pVnPMYzv_zUMWJu31s/preview?
Bài số 69 Giới thiệu các kiến thức sử dụng.mp4 (74.0 MB)https://drive.google.com/file/d/1NRL46YnNC7Dzel1xErusilJfmCyPIO8k/preview?
Bài số 70 Project 8: Hiệu ứng scroll thay đổi header - Phần 1 - HTML.mp4 (46.6 MB)https://drive.google.com/file/d/15UxdGRiicOUoKOG1OMTPefgNYjF7YMsE/preview?
Bài số 71 Project 8: Hiệu ứng scroll thay đổi header - Phần 2 - CSS.mp4 (94.1 MB)https://drive.google.com/file/d/1vSHowpBkKbT2xrbLaKZLpxuAR2slZeaP/preview?
Bài số 72 Project 8: Hiệu ứng scroll thay đổi header - Phần 3 - jQuery.mp4 (107.5 MB)https://drive.google.com/file/d/1cSHwJG3_IEhZrvAGHBJ2o41mhVyd4L6C/preview?
Bài số 73 Project 8: Hiệu ứng scroll thay đổi header - Phần 4 - hướng dẫn bài tập áp dụng.mp4 (107.3 MB)https://drive.google.com/file/d/10lkyh0pallX5Bbbvf7e_Fqc_jX2Q8KSi/preview?
Bài số 74 Project 8: Hiệu ứng scroll thay đổi header - Phần 5 - Phân tích hiệu ứng scroll jQuery trong web thực tế.mp4 (96.7 MB)https://drive.google.com/file/d/1_qDqsQosdwEk6OeXc9EGlWemj3LdmoiV/preview?
Bài số 75 Project 9: Giới thiệu bài và kiến thức sử dụng: Scroll, wow js, animate css.mp4 (66.5 MB)https://drive.google.com/file/d/1TIG8danFXwT9PHlX8hW5cnZK9MPkLu0K/preview?
Bài số 76 Project 9: Bắt đầu xử lý HTML và CSS.mp4 (94.6 MB)https://drive.google.com/file/d/1GzORgMfInInVw7iyFAhc0Mk41niVG6lj/preview?
Bài số 77 Project 9: Xử lý hiệu ứng jQuery.mp4 (98.5 MB)https://drive.google.com/file/d/1Rym1DbFXM1Ldn19uIjTKmMQEvyaKn2L5/preview?
Bài số 78 Project 9: Sử dụng thư viện animate.css kết hợp jQuery.mp4 (91.2 MB)https://drive.google.com/file/d/1fiZniGGKJcMXaEYEtNc9IRN2BjAJ7gtI/preview?
Bài số 79 Project 9: Sử dụng thư viện wow.js kết hợp jQuery - Phần 1 HTML + CSS.mp4 (94.5 MB)https://drive.google.com/file/d/1tev2Wnd_t7xfyAH8QlLsDeFJm2FYxhYw/preview?
Bài số 80 Project 9: Sử dụng thư viện wow.js kết hợp jQuery - Phần 2 JQuery.mp4 (126.4 MB)https://drive.google.com/file/d/15dfcvYgjIwzyw76F2zZsP-4DqliCa7lo/preview?
Bài số 81 Bài tập cuối chương áp dụng hàm scroll jQuery đã học.mp4 (57.3 MB)https://drive.google.com/file/d/1xGs9aSWG0k0oJ7mWCNjBvqWUhaVtA5fy/preview?
Bài số 82 Tổng kết phần Scroll jQuery.mp4 (60.9 MB)https://drive.google.com/file/d/1FCjUPwK-F20ZSYgvnNyQ6T74kvPLgbPL/preview?
Bài số 83 Giới thiệu các kiến thức và project 10.mp4 (81.9 MB)https://drive.google.com/file/d/1n2Ek4fPb_ZfNZkmCZTnOdFnNAvujq7dI/preview?
Bài số 84 Hiệu ứng sắp xếp sử dụng thư viện Isotope kết hợp jQuery.mp4 (100.1 MB)https://drive.google.com/file/d/1RQcbkjSjEtiKexc415ISUPQff49mtcTZ/preview?
Bài số 85 Hiệu ứng filter phần 1 - Viết mã HTML.mp4 (128.4 MB)https://drive.google.com/file/d/1P-g2BetKvwyEuCW77Krk0VzvXvhtbwpO/preview?
Bài số 86 Hiệu ứng filter phần 2 - Viết mã jQuery.mp4 (97.3 MB)https://drive.google.com/file/d/1_EIM3lJcLCBSITrmwFxKyOXSk0jvbwiB/preview?
Bài số 87 Hiệu ứng filter phần 3 - Filter bằng cách kết hợp jQuery và isotope.mp4 (134.8 MB)https://drive.google.com/file/d/1gtda2eItvlHhl_gPnuK6KoiCGk9HF_kV/preview?
Bài số 88 Hiệu ứng filter phần 4 - Filter bằng cách Quicksearch.mp4 (183.5 MB)https://drive.google.com/file/d/1Z4zNu8jd-LgeYAOqTat1cs9xsUvC1M9n/preview?
Bài số 89 Tổng kết hiệu ứng filter và sắp xếp.mp4 (47.3 MB)https://drive.google.com/file/d/1jsCg2qIeU-kzKJ5lvAS0tw2Z3rYSzZXm/preview?
Bài số 90 Giới thiệu kiến thức.mp4 (59.2 MB)https://drive.google.com/file/d/1uNqsekotpUvazoQWTul6EhQhlB3MHoHf/preview?
Bài số 91 Cài đặt cơ bản Bootstrap và Plugin.mp4 (54.2 MB)https://drive.google.com/file/d/1rYcDgbx1h2ZG_EgocyD3ACkrcv7Yfvi6/preview?
Bài số 92 Hiệu ứng Popover.mp4 (85.3 MB)https://drive.google.com/file/d/1w5ML8CzC9QiWhzSaTMpn6LBpANQpLhSy/preview?
Bài số 93 Hiệu ứng Tooltip.mp4 (60.0 MB)https://drive.google.com/file/d/1dDt9JaAC76oaEdmlc699QxSyqFbNHV0F/preview?
Bài số 94 Hiệu ứng Tab.mp4 (91.4 MB)https://drive.google.com/file/d/1OgOEw1Ht5OBWs3O6c7Kwzf16S8PuZzPr/preview?
Bài số 95 Hiệu ứng Modal.mp4 (65.3 MB)https://drive.google.com/file/d/1n5Hn9j_ZyK5M3q1GIGptMEZggLSZyms1/preview?
Bài số 96 Hiệu ứng Carousel.mp4 (63.1 MB)https://drive.google.com/file/d/1h2jIfCoQ4y_IiuNEjDFtae8ix9b7mwBl/preview?
Bài số 97 Hiêu ứng Scrollspy - Phần 1: HTML.mp4 (112.6 MB)https://drive.google.com/file/d/17R1lSbfytRYWdX0lUSkJsfMjsvNxc21B/preview?
Bài số 98 Hiệu ứng Scroll Spy - Phần 2: Hiệu ứng scroll và animate.mp4 (168.4 MB)https://drive.google.com/file/d/1Qww23B8A10iqOfxuEwA5SUfGsmg_-dvL/preview?
Bài số 99 Giới thiệu kiến thức.mp4 (70.8 MB)https://drive.google.com/file/d/1uTxiGbKfyQ6aLGeBHvVjpj2Ojr5MG9ga/preview?
Bài số 100 Giới thiệu và ví dụ về Tweenmax - Phần 1.mp4 (101.4 MB)https://drive.google.com/file/d/1qXLrQHPdksRysvgNct3Jp7XXjbp-VkmC/preview?
Bài số 101 Giới thiệu và ví dụ về tweenmax - Phần 2.mp4 (86.5 MB)https://drive.google.com/file/d/1S_ygfC_kjka0IOirt7Of7uH5pig8pf03/preview?
Bài số 102 Áp dụng tweenmax kết hợp jQuery.mp4 (111.6 MB)https://drive.google.com/file/d/16cq1Xgp3pIeWSEEZjz_DQM_VVgJulW_M/preview?
Bài số 103 Giới thiệu TimelineMax.mp4 (126.3 MB)https://drive.google.com/file/d/1BA_Ri_NAOjEIZtjQhKJyijjxXbQnE8h-/preview?
Bài số 104 Giới thiệu bài tập luyện tập kiến thức tổng hợp.mp4 (46.9 MB)https://drive.google.com/file/d/1i3CqXlQgHXDxSzlVI2fzDj_WUX4MuCxH/preview?
Bài số 105 Hướng dẫn kĩ thuật viết hiệu ứng loading của website - Phần 1.mp4 (98.8 MB)https://drive.google.com/file/d/1mkR_NIA4Whtk1OTFsPnTQjsaPXimZ-Rn/preview?
Bài số 106 Hướng dẫn kĩ thuật viết hiệu ứng loading của website - Phần 2.mp4 (129.0 MB)https://drive.google.com/file/d/1Krfh7XF1jaHbR1f_iISjo02Ovq8f73UV/preview?
Bài số 107 Tổng kết phần 16.mp4 (59.4 MB)https://drive.google.com/file/d/1Hgkpt1ESgx5621-LbX0Cn6dmVmwvMBlW/preview?
Bài số 108 Tổng kết kiến thức.mp4 (62.4 MB)https://drive.google.com/file/d/1_PKjwQ9IDwSG5RGdu-b1P1pHzwFgY8oa/preview?
Bài số 109 Hướng dẫn viết hiệu ứng.mp4 (125.6 MB)https://drive.google.com/file/d/1k3bjebtcZRjOMvBtXoiarLvI5CUkgmA9/preview?
Lưu ý: Tất cả các Khóa học của pdu share đều nhằm mục đích chia sẻ miễn phí, do admin thu thập được. Mong các bạn không dùng nó để đi lừa đảo, buôn bán người khác.

Thông tin liên hệ

Những câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để tải về?

Nếu bạn chưa tải file thông qua link rút gọn bao giờ, thì bạn có thể xem hướng dẫn để tải về.

Tôi có thể yêu cầu khóa học mà tôi muốn không?

Có nhé. Bạn vui lòng điền vào form yêu cầu khóa học này hoặc inbox quản trị viên để được update nhé!

Link hỏng?

Nếu bạn gặp vấn đề về liên kết ví dụ như tệp không tồn tại, không thể truy cập,...vui lòng báo cáo với quản trị viên.

Tôi không thể xem được video?

Vui lòng xem hướng dẫn nếu bạn chưa biết cách xem video tại pdusoft.

FaceBook Comments
Google Comments

2/Post a Comment/Comments

Sắp xếp theo

ads top

Bật/ Tắt Sidebar
Responsive Advertisement