Học jQuery cơ bản đến nâng cao qua 20 bài tậpThể loạiCông nghệ thông tin
Cấp độall
Số bài học109
Thời lượng videos16h31p
endo

Bài số 1 Giới thiệu khoá học.mp4 (14.8 MB)https://drive.google.com/file/d/15c_SxY9r9WeDce12GyyFZjFV32COsyzZ/preview?
Bài số 2 Giới thiệu jQuery.mp4 (70.5 MB)https://drive.google.com/file/d/1tmisWJHISg-DOpoWPxQjge1OFT6yh7ne/preview?
Bài số 3 Giới thiệu và cài đặt sublime text và plugin emmet.mp4 (83.2 MB)https://drive.google.com/file/d/1iNRXtjvo2Wqi3IvF5FPgVt24ZXSeHrfz/preview?
Bài số 4 Cài đặt plugin khác và cách sử dụng.mp4 (103.3 MB)https://drive.google.com/file/d/1tEgnlzTPXiZUYZHPXvNVwIcK8WoSBZ7F/preview?
Bài số 5 Cài đặt jQuery và ví dụ đầu tiên với jQuery.mp4 (84.0 MB)https://drive.google.com/file/d/1KZZZaqsnxF-Uflr6pEeluAJRdABjJLya/preview?
Bài số 6 Thực hành các hàm cơ bản của jQuery qua ví dụ.mp4 (148.1 MB)https://drive.google.com/file/d/1OMHHKxCjmkfy-K46dfyWbokMXbdcxh7a/preview?
Bài số 7 Giới thiệu project và tạo file ban đầu.mp4 (70.8 MB)https://drive.google.com/file/d/11nxOVo-0FrX7d8ExY1OJRmFxD5yPSd94/preview?
Bài số 8 Xử lý phần HTML và CSS.mp4 (104.4 MB)https://drive.google.com/file/d/1YQpcrWbsQKbHFuLq3jYntjl9LXACDWLQ/preview?
Bài số 9 Xử lý phần jQuery, giới thiệu hàm next(), slideUp(), slideToggle() và các hàm xử lý class.mp4 (137.9 MB)https://drive.google.com/file/d/1H15U-S6ycbwcxwYkJn3CB4DN-PMYRbcM/preview?
Bài số 10 Tổng kết kiến thức học từ đầu.mp4 (37.5 MB)https://drive.google.com/file/d/1qiCa5MbZQslyx8cDsyfLwQZBCEeenEe3/preview?
Bài số 11 Giới thiệu project và xu hướng web one page.mp4 (84.6 MB)https://drive.google.com/file/d/1aaWyZp3A2q02-xLsaBQrnZKoMvOsHOaM/preview?
Bài số 12 One page website phần html.mp4 (42.3 MB)https://drive.google.com/file/d/1Q-tTdP3TQYrMBo02bdRE7mlJmVUVceUQ/preview?
Bài số 13 One page website phần css.mp4 (152.9 MB)https://drive.google.com/file/d/1VhkoMPDDcSkSSJldS97P44sH4tRFgFQd/preview?
Bài số 14 One page website phần jQuery : hàm chuyển động body.mp4 (91.6 MB)https://drive.google.com/file/d/1U25_J3yOBbDaqAwiH-3tOmxR-eeT3jWT/preview?
Bài số 15 One page website phần jQuery : giới thiệu hàm offset.mp4 (151.5 MB)https://drive.google.com/file/d/1kG1lN1MExl76_pxP5CDczYYwU6wNYrP0/preview?
Bài số 16 Hướng dẫn bài ứng dụng và tổng kết kiến thức project 2.mp4 (50.8 MB)https://drive.google.com/file/d/1rEPvakLd69fy4LNRz71bc9N_iUHa2abq/preview?
Bài số 17 Giới thiệu project 3 và các kiến thức áp dụng.mp4 (51.1 MB)https://drive.google.com/file/d/1L3iSDluTucOeLHrVCRSLaKuKM5B_8pZH/preview?
Bài số 18 Qui trình làm bài hiệu ứng và setup ban đầu.mp4 (64.7 MB)https://drive.google.com/file/d/1Tuc_Mvvznu6kzJR7ZQO1-KW_YHRKb81e/preview?
Bài số 19 Viết mã HTML.mp4 (100.8 MB)https://drive.google.com/file/d/1JOeCBKqZolyVCJORP1FX5g_IMNu1-SYs/preview?
Bài số 20 Viết mã CSS.mp4 (109.0 MB)https://drive.google.com/file/d/1aITGJkXRvLWMoSPsUS8EzueMN1a3Ny4A/preview?
Bài số 21 Viết mã jQuery: Phần xử lý cho nút.mp4 (79.5 MB)https://drive.google.com/file/d/1PCxy0qHWKjo4gEZjO9MvAp77SV_C98Mt/preview?
Bài số 22 Viết mã jQuery Phần xử lý hiệu ứng phóng to ảnh.mp4 (112.6 MB)https://drive.google.com/file/d/1XYWcrLRn_4RIJuDoEoPCf92lCxkS6rv0/preview?
Bài số 23 Viết mã jQuery: Phần xử lý tổng hợp.mp4 (47.2 MB)https://drive.google.com/file/d/11PM4VgGZnF5lcMdSOQJVHy6oIQx4Syrd/preview?
Bài số 24 Tổng kết kiến thức đã học trong project 3.mp4 (43.1 MB)https://drive.google.com/file/d/151vz4bxAV2-WTNcbT5rTisiAw4WvSza3/preview?
Bài số 25 Giới thiệu các kiến thức sẽ học trong chương.mp4 (79.6 MB)https://drive.google.com/file/d/13BPkQQr6VjIIR65CablNHKEeYyki6qKV/preview?
Bài số 26 Giới thiệu các thuộc tính cơ bản của CSS3.mp4 (167.0 MB)https://drive.google.com/file/d/1pSlGHNV46apZlZ4tAYIU9YLPRSb-id1I/preview?
Bài số 27 Giới thiệu dòng thuộc tính transform và transition.mp4 (169.6 MB)https://drive.google.com/file/d/1-d8RfVCV9IhznMF9TvPyiXOJblJg-2Un/preview?
Bài số 28 Viết mã HTML.mp4 (43.4 MB)https://drive.google.com/file/d/1GEjIV9qtgEKMW3iPU7aqejceiIpEVETX/preview?
Bài số 29 Viết mã CSS và hiệu ứng.mp4 (187.5 MB)https://drive.google.com/file/d/1e7BEYu3t_EZLQHW4QW7RV9GG95uuLr5t/preview?
Bài số 30 Sử dụng hàm tweenmax cho hiệu ứng load nội dung.mp4 (35.5 MB)https://drive.google.com/file/d/1YG41irNiY0zSUU-Gdcw1w4F7iEtv_qWN/preview?
Bài số 31 Viết mã HTML.mp4 (37.7 MB)https://drive.google.com/file/d/1IAlMFS8RJ_0FTJHB87bFNeWsrPRhul0K/preview?
Bài số 32 Viết mã CSS.mp4 (59.7 MB)https://drive.google.com/file/d/18kHOlLsirQuol86uh7ZUjang-Qz-BpwA/preview?
Bài số 33 Phần CSS hiệu ứng.mp4 (82.9 MB)https://drive.google.com/file/d/1jn4GIkGQM30cSOkuBIP2rzpfcDB5qtej/preview?
Bài số 34 Sử dụng hàm tweenmax kết hợp jQuery cho hiệu ứng load thêm.mp4 (121.4 MB)https://drive.google.com/file/d/1lnLR41MO8EabzrhUknh0Ztaf_DP49ID9/preview?
Bài số 35 Giới thiệu thuộc tính transition delay cho các ứng dụng khác.mp4 (46.9 MB)https://drive.google.com/file/d/1ABqAZq5e14MeWujp1XKFuoWaKOYJma2G/preview?
Bài số 36 Giới thiệu animation.mp4 (51.1 MB)https://drive.google.com/file/d/1seqgdFF-HOIHFl_IoDLvttqgzCyA__ti/preview?
Bài số 37 Sử dụng animation.mp4 (84.9 MB)https://drive.google.com/file/d/10d-xDihZL3_vPL4pIK3HbH9fsvIDUsJh/preview?
Bài số 38 Project 4: Animation làm hiệu ứng load của website - phần 1 html.mp4 (47.5 MB)https://drive.google.com/file/d/11-oefW3hl7gX98kQYr2fNi-ifGjomdGF/preview?
Bài số 39 Project 4: Animation làm hiệu ứng load của website - Phần 2 CSS.mp4 (118.6 MB)https://drive.google.com/file/d/1M-I4YwgboF8WwRAvLbn8mgaPuCEXgjTh/preview?
Bài số 40 Project 4: Animation làm hiệu ứng load của website - Phần 3 chuyển động.mp4 (153.9 MB)https://drive.google.com/file/d/1zrlQZNwY8HOCvVDoVm4mEdvuve6OTiUX/preview?
Bài số 41 Project 5: Animation làm hiệu ứng load của website - Phần 1 html.mp4 (52.8 MB)https://drive.google.com/file/d/11jhUTH9LQNMH04AQk_B1Ai1-wOhTMb50/preview?
Bài số 42 Project 5: Animation làm hiệu ứng load của website - phần 2 CSS.mp4 (120.7 MB)https://drive.google.com/file/d/1tskF6VoH0BYiqDp3ycBYxeid-5mTAKl8/preview?
Bài số 43 Project 5: Animation làm hiệu ứng load của website - Phần 3 chuyển động.mp4 (126.4 MB)https://drive.google.com/file/d/16eAZXub9vLc_FBau9Nw-wACT606cwKnd/preview?
Bài số 43 Project 5: Animation làm hiệu ứng load của website - Phần 3 chuyển động.mp4 (126.4 MB)https://drive.google.com/file/d/1Q8jWXo-NoHuedLPCLcf9xXbIzfGAISRy/preview?
Bài số 44 Tổng kết.mp4 (64.5 MB)https://drive.google.com/file/d/1kaWPYWt6nZRsdjNgAptk7VAEjYhbjjaa/preview?
Bài số 45 Giới thiệu kiến thức và cách kết hợp jQuery và CSS3.mp4 (50.9 MB)https://drive.google.com/file/d/1xEOlef2bZ_yAXYZABbXWaXOtSM4-ui-q/preview?
Bài số 46 Project 6: Viết hiệu ứng modal box - Phần 1: HTML.mp4 (87.2 MB)https://drive.google.com/file/d/1sKGpF-5UqDgErNgtLWtLGBvm0BQfIJz0/preview?
Bài số 47 Project 6: Viết hiệu ứng modal box - Phần 2: CSS.mp4 (80.5 MB)https://drive.google.com/file/d/1Rqr4hbyUqopfxo2FG_w3cK8RSDMJiYaf/preview?
Bài số 48 Project 6: Viết hiệu ứng modal box - Phần 3: jQuery.mp4 (154.5 MB)https://drive.google.com/file/d/1XiUiLzmV52Gc5oeUKxK_8z85saYT9Jw1/preview?
Bài số 49 Project 6: Viết hiệu ứng modal box - Phần 4: Các hiệu ứng slideIn, slideIn Bottom, newspaper.mp4 (69.7 MB)https://drive.google.com/file/d/1MmpE_7urC_KLkFhSNqlFQVseZi3kzOJg/preview?
Bài số 50 Project 6: Viết hiệu ứng modal box - Phần 5: Thuộc tính tâm quay,các hiệu ứng slide fall, sticky.mp4 (45.5 MB)https://drive.google.com/file/d/1ReGOfDuzOT9sLVGF87WfCGuIP6npYfui/preview?
Bài số 51 Project 6: Viết hiệu ứng modal box - Phần 6: Thuộc tính perspective, rotateY(), tâm quay.mp4 (112.8 MB)https://drive.google.com/file/d/162np7lEXGDGUlFwdGh7MURyoKDioPbRW/preview?
Bài số 52 Project 6: Viết hiệu ứng modal box - Phần 7: Thuộc tính translateZ() kết hợp animation nhiều keyframes.mp4 (82.8 MB)https://drive.google.com/file/d/1iq63J_Jqys53IOWMrSmCFVxxDVkUC961/preview?
Bài số 53 Project 6 Viết hiệu ứng modal box - Phần 8 Hàm thời gian của jQuery và các hiệu ứng.mp4 (84.3 MB)https://drive.google.com/file/d/1GvoAI9YvrIio0swL6ZBlFN8nKg1nAoRA/preview?
Bài số 54 Project 7 Push menu sử dụng jQuery - Phần 1 HTML và CSS.mp4 (39.8 MB)https://drive.google.com/file/d/1bVmPrRopX0wC_lmoTapSoPYoT3cSIxdM/preview?
Bài số 55 Project 7: Push menu sử dụng jQuery - Phần 2: HTML.mp4 (30.7 MB)https://drive.google.com/file/d/1EsG3eAiGXFGbWG9zaIvMsZh1j1qv2tgl/preview?
Bài số 56 Project 7: Push menu sử dụng jQuery - Phần 3: Hướng dẫn các bài ứng dụng khác.mp4 (76.0 MB)https://drive.google.com/file/d/12AQxCTxbfCjl68IFxwi3Qu67_aoi_y1k/preview?
Bài số 57 Giới thiệu hiệu ứng trang apple.com và kiến thức cần áp dụng.mp4 (48.4 MB)https://drive.google.com/file/d/1W0rkb8iMPHRpYjT_0OwbVT4yK65pqBPS/preview?
Bài số 58 Hiệu ứng apple.com - Phần 1: HTML.mp4 (49.6 MB)https://drive.google.com/file/d/1T1yDuY7SVE4yOPAPSBOqONB900nfLPbT/preview?
Bài số 59 Hiệu ứng apple.com - Phần 2 : CSS.mp4 (74.4 MB)https://drive.google.com/file/d/1I0QcNujMERPIzofi1fK4B1d3vohbTQKp/preview?
Bài số 60 Hiệu ứng apple.com - Phần 3: Phần jQuery xử lý cho nút next phần 1.mp4 (70.4 MB)https://drive.google.com/file/d/1-34wRRutzKJU9_9eYr1QanK0LHWyzlU9/preview?
Bài số 61 Hiệu ứng apple.com - Phần 4: Phần jQuery xử lý cho nút next phần 2.mp4 (104.5 MB)https://drive.google.com/file/d/1irmp5lZjEYo3GO4zAR5ddyN8jdO6hZmu/preview?
Bài số 62 Hiệu ứng apple.com - Phần 5: Phần jQuery xử lý cho nút next phần 3.mp4 (23.3 MB)https://drive.google.com/file/d/1yXl-U4aks6LSVeVu6hISTeRLwqfChy-O/preview?
Bài số 63 Hiệu ứng apple.com - Phần 6: Phần jQuery xử lý cho nút prev.mp4 (82.7 MB)https://drive.google.com/file/d/1StVAcipXMUBs4WLB6gpWeWsWDr4QHkwq/preview?
Bài số 64 Hiệu ứng apple.com - Phần 7: Phần jQuery xử lý cho nút chuyển slide.mp4 (130.1 MB)https://drive.google.com/file/d/18VKrS0ppoDj6O69f5HYj8-BrycJMgMcL/preview?
Bài số 65 Hiệu ứng apple.com - Phần 8: Phần jQuery xử lý thời gian và hoàn thiện hiệu ứng.mp4 (98.1 MB)https://drive.google.com/file/d/1QrsEbbXdemDakjphGJhPX0XIL7O1pt7O/preview?
Bài số 66 jQuery cho các hiệu ứng slide giới thiệu.mp4 (26.9 MB)https://drive.google.com/file/d/1fWiddtosID8H-qi2f2K0pYHGK4G-bW7F/preview?
Bài số 67 JQuery cho các hiệu ứng slide : hiệu ứng 'let me in'.mp4 (121.2 MB)https://drive.google.com/file/d/18XGl8iG2KvX5K9ypRnN9gihE2LpE3Z56/preview?
Bài số 68 jQuery cho các hiệu ứng slide : hướng dẫn các hiệu ứng khác và tổng kết.mp4 (126.0 MB)https://drive.google.com/file/d/1-qJrEucFTyRCK6pVnPMYzv_zUMWJu31s/preview?
Bài số 69 Giới thiệu các kiến thức sử dụng.mp4 (74.0 MB)https://drive.google.com/file/d/1NRL46YnNC7Dzel1xErusilJfmCyPIO8k/preview?
Bài số 70 Project 8: Hiệu ứng scroll thay đổi header - Phần 1 - HTML.mp4 (46.6 MB)https://drive.google.com/file/d/15UxdGRiicOUoKOG1OMTPefgNYjF7YMsE/preview?
Bài số 71 Project 8: Hiệu ứng scroll thay đổi header - Phần 2 - CSS.mp4 (94.1 MB)https://drive.google.com/file/d/1vSHowpBkKbT2xrbLaKZLpxuAR2slZeaP/preview?
Bài số 72 Project 8: Hiệu ứng scroll thay đổi header - Phần 3 - jQuery.mp4 (107.5 MB)https://drive.google.com/file/d/1cSHwJG3_IEhZrvAGHBJ2o41mhVyd4L6C/preview?
Bài số 73 Project 8: Hiệu ứng scroll thay đổi header - Phần 4 - hướng dẫn bài tập áp dụng.mp4 (107.3 MB)https://drive.google.com/file/d/10lkyh0pallX5Bbbvf7e_Fqc_jX2Q8KSi/preview?
Bài số 74 Project 8: Hiệu ứng scroll thay đổi header - Phần 5 - Phân tích hiệu ứng scroll jQuery trong web thực tế.mp4 (96.7 MB)https://drive.google.com/file/d/1_qDqsQosdwEk6OeXc9EGlWemj3LdmoiV/preview?
Bài số 75 Project 9: Giới thiệu bài và kiến thức sử dụng: Scroll, wow js, animate css.mp4 (66.5 MB)https://drive.google.com/file/d/1TIG8danFXwT9PHlX8hW5cnZK9MPkLu0K/preview?
Bài số 76 Project 9: Bắt đầu xử lý HTML và CSS.mp4 (94.6 MB)https://drive.google.com/file/d/1GzORgMfInInVw7iyFAhc0Mk41niVG6lj/preview?
Bài số 77 Project 9: Xử lý hiệu ứng jQuery.mp4 (98.5 MB)https://drive.google.com/file/d/1Rym1DbFXM1Ldn19uIjTKmMQEvyaKn2L5/preview?
Bài số 78 Project 9: Sử dụng thư viện animate.css kết hợp jQuery.mp4 (91.2 MB)https://drive.google.com/file/d/1fiZniGGKJcMXaEYEtNc9IRN2BjAJ7gtI/preview?
Bài số 79 Project 9: Sử dụng thư viện wow.js kết hợp jQuery - Phần 1 HTML + CSS.mp4 (94.5 MB)https://drive.google.com/file/d/1tev2Wnd_t7xfyAH8QlLsDeFJm2FYxhYw/preview?
Bài số 80 Project 9: Sử dụng thư viện wow.js kết hợp jQuery - Phần 2 JQuery.mp4 (126.4 MB)https://drive.google.com/file/d/15dfcvYgjIwzyw76F2zZsP-4DqliCa7lo/preview?
Bài số 81 Bài tập cuối chương áp dụng hàm scroll jQuery đã học.mp4 (57.3 MB)https://drive.google.com/file/d/1xGs9aSWG0k0oJ7mWCNjBvqWUhaVtA5fy/preview?
Bài số 82 Tổng kết phần Scroll jQuery.mp4 (60.9 MB)https://drive.google.com/file/d/1FCjUPwK-F20ZSYgvnNyQ6T74kvPLgbPL/preview?
Bài số 83 Giới thiệu các kiến thức và project 10.mp4 (81.9 MB)https://drive.google.com/file/d/1n2Ek4fPb_ZfNZkmCZTnOdFnNAvujq7dI/preview?
Bài số 84 Hiệu ứng sắp xếp sử dụng thư viện Isotope kết hợp jQuery.mp4 (100.1 MB)https://drive.google.com/file/d/1RQcbkjSjEtiKexc415ISUPQff49mtcTZ/preview?
Bài số 85 Hiệu ứng filter phần 1 - Viết mã HTML.mp4 (128.4 MB)https://drive.google.com/file/d/1P-g2BetKvwyEuCW77Krk0VzvXvhtbwpO/preview?
Bài số 86 Hiệu ứng filter phần 2 - Viết mã jQuery.mp4 (97.3 MB)https://drive.google.com/file/d/1_EIM3lJcLCBSITrmwFxKyOXSk0jvbwiB/preview?
Bài số 87 Hiệu ứng filter phần 3 - Filter bằng cách kết hợp jQuery và isotope.mp4 (134.8 MB)https://drive.google.com/file/d/1gtda2eItvlHhl_gPnuK6KoiCGk9HF_kV/preview?
Bài số 88 Hiệu ứng filter phần 4 - Filter bằng cách Quicksearch.mp4 (183.5 MB)https://drive.google.com/file/d/1Z4zNu8jd-LgeYAOqTat1cs9xsUvC1M9n/preview?
Bài số 89 Tổng kết hiệu ứng filter và sắp xếp.mp4 (47.3 MB)https://drive.google.com/file/d/1jsCg2qIeU-kzKJ5lvAS0tw2Z3rYSzZXm/preview?
Bài số 90 Giới thiệu kiến thức.mp4 (59.2 MB)https://drive.google.com/file/d/1uNqsekotpUvazoQWTul6EhQhlB3MHoHf/preview?
Bài số 91 Cài đặt cơ bản Bootstrap và Plugin.mp4 (54.2 MB)https://drive.google.com/file/d/1rYcDgbx1h2ZG_EgocyD3ACkrcv7Yfvi6/preview?
Bài số 92 Hiệu ứng Popover.mp4 (85.3 MB)https://drive.google.com/file/d/1w5ML8CzC9QiWhzSaTMpn6LBpANQpLhSy/preview?
Bài số 93 Hiệu ứng Tooltip.mp4 (60.0 MB)https://drive.google.com/file/d/1dDt9JaAC76oaEdmlc699QxSyqFbNHV0F/preview?
Bài số 94 Hiệu ứng Tab.mp4 (91.4 MB)https://drive.google.com/file/d/1OgOEw1Ht5OBWs3O6c7Kwzf16S8PuZzPr/preview?
Bài số 95 Hiệu ứng Modal.mp4 (65.3 MB)https://drive.google.com/file/d/1n5Hn9j_ZyK5M3q1GIGptMEZggLSZyms1/preview?
Bài số 96 Hiệu ứng Carousel.mp4 (63.1 MB)https://drive.google.com/file/d/1h2jIfCoQ4y_IiuNEjDFtae8ix9b7mwBl/preview?
Bài số 97 Hiêu ứng Scrollspy - Phần 1: HTML.mp4 (112.6 MB)https://drive.google.com/file/d/17R1lSbfytRYWdX0lUSkJsfMjsvNxc21B/preview?
Bài số 98 Hiệu ứng Scroll Spy - Phần 2: Hiệu ứng scroll và animate.mp4 (168.4 MB)https://drive.google.com/file/d/1Qww23B8A10iqOfxuEwA5SUfGsmg_-dvL/preview?
Bài số 99 Giới thiệu kiến thức.mp4 (70.8 MB)https://drive.google.com/file/d/1uTxiGbKfyQ6aLGeBHvVjpj2Ojr5MG9ga/preview?
Bài số 100 Giới thiệu và ví dụ về Tweenmax - Phần 1.mp4 (101.4 MB)https://drive.google.com/file/d/1qXLrQHPdksRysvgNct3Jp7XXjbp-VkmC/preview?
Bài số 101 Giới thiệu và ví dụ về tweenmax - Phần 2.mp4 (86.5 MB)https://drive.google.com/file/d/1S_ygfC_kjka0IOirt7Of7uH5pig8pf03/preview?
Bài số 102 Áp dụng tweenmax kết hợp jQuery.mp4 (111.6 MB)https://drive.google.com/file/d/16cq1Xgp3pIeWSEEZjz_DQM_VVgJulW_M/preview?
Bài số 103 Giới thiệu TimelineMax.mp4 (126.3 MB)https://drive.google.com/file/d/1BA_Ri_NAOjEIZtjQhKJyijjxXbQnE8h-/preview?
Bài số 104 Giới thiệu bài tập luyện tập kiến thức tổng hợp.mp4 (46.9 MB)https://drive.google.com/file/d/1i3CqXlQgHXDxSzlVI2fzDj_WUX4MuCxH/preview?
Bài số 105 Hướng dẫn kĩ thuật viết hiệu ứng loading của website - Phần 1.mp4 (98.8 MB)https://drive.google.com/file/d/1mkR_NIA4Whtk1OTFsPnTQjsaPXimZ-Rn/preview?
Bài số 106 Hướng dẫn kĩ thuật viết hiệu ứng loading của website - Phần 2.mp4 (129.0 MB)https://drive.google.com/file/d/1Krfh7XF1jaHbR1f_iISjo02Ovq8f73UV/preview?
Bài số 107 Tổng kết phần 16.mp4 (59.4 MB)https://drive.google.com/file/d/1Hgkpt1ESgx5621-LbX0Cn6dmVmwvMBlW/preview?
Bài số 108 Tổng kết kiến thức.mp4 (62.4 MB)https://drive.google.com/file/d/1_PKjwQ9IDwSG5RGdu-b1P1pHzwFgY8oa/preview?
Bài số 109 Hướng dẫn viết hiệu ứng.mp4 (125.6 MB)https://drive.google.com/file/d/1k3bjebtcZRjOMvBtXoiarLvI5CUkgmA9/preview?
FaceBook Comments
Google Comments

2 nhận xét:

Được tạo bởi Blogger.